Aktuellt

Protokoll: Föreningen Kyrkbackens årsmöte den 8 mars 2023.

Årsmötet hölls i år i Lovisagården. Vid mötet deltog 12 medlemmar.
Följande punkter avhandlades:

1. Årsmötet öppnades av Henrik Tengstrand
2. Henrik Tengstrand valdes till ordförande för mötet
3. Tor Mattson valdes till sekreterare för mötet
4. Att justera protokollet valdes Lars Moselius och Gunilla Sundquist
5. Mötet ansågs vara utlyst i stadgeenlig ordning
6. Dagordningen för mötet godkändes
7. Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes och godkändes.
8. Revisionsberättelsen föredrogs
9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2022
10. Årsavgiften 2023 fastställdes till 200 SEK /hushåll
11. Till styrelseordförande för 2023 valdes Henrik Tengstrand
12. Övriga i styrelsen
   Sekreterare Tor Mattson 2023-2025
   Kassör och medlemsregister Håkan Nytorp 2023-2024
   Ledamot Per Lantorp 2023-2025
   Ledamot Karin Nordin Björklund 2023
   Ledamot Gunilla Sundquist 2023
13. Till revisor för 2023 valdes Christina Hegg
14. Till valberedning utsågs Annika och Gunnar Thellner
15. Verksamhet för 2023 diskuterades
   -Middag på något trevligt ställe med föregående mingel.
   -Styrelsen välkomnar fler förslag från medlemmarna.
16. Medlemsantalet behöver bättras på.
   En uppdaterad beskrivning läggs ut på nätet att skrivas ut och läggas     i lämpliga brevlådor av medlemmarna.
17. Ordföranden avslutade mötet

Innan mötet berättade Elin Bergroth och Mattias Lindvall från Räddningstjänsten om brandskydd i och utanför husen med tonvikt på förhållandena på Kyrkbacken.

Västerås den 8 mars 2023
Tor Mattson Sekreterare Justeras:
Lars Moselius Gunilla Sundquist