Aktuellt

När mörkret faller på blir det ljusare

I varje fall på infarten till Kyrkbacken. Ny effektivare belysning har satts upp. Det är samma typ av belysning som tidigare har satts upp på Skolgatan. Vidare har man kompletterat belysningen på några punkter där det tidigare var lite för mörkt.

Årsmöte den 9 juni 2020

P.g.a. den pågående coronapandemien var årsmötet kraftigt försenat och hölls utomhus i
Humlegården. Avsikten var att ha en trevlig kväll efter mötet. Den avbröts dock av regn så
den medhavda matsäcken fick ätas hemma.

Vid mötet deltog 20 medlemmar

Följande punkter avhandlades:
1. Årsmötet öppnades av Henrik Tengstrand
2. Henrik Tengstrand valdes till ordförande för mötet
3. Tor Mattson valdes till sekreterare för mötet
4. Att justera protokollet valdes Birgitta Tillenius och Nils Erik Hjelmer
5. Mötet ansågs vara utlyst i stadgeenlig ordning
6. Dagordningen för mötet godkändes
7. Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes och godkändes.
8. Revisionsberättelsen föredrags
9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2019
10. Årsavgiften 2020 fastställdes till 100 SEK /hushåll
11. Till styrelseordförande för 2020 valdes Henrik Tengstrand
12. Övriga valda i styrelsen
      – Sekreterare Tor Mattson 2019-2020
      – Kassör och medlemsregister Håkan Nytorp 2019-2020
      – Hemsida Birger Höök 2020
      – Ledamot Louise Moselius 2020
      – Ledamot Karin Nordin Björklund 2020
13. Till revisor för 2020 valdes Christina Hegg
14. Till valberedning utsågs Annika och Gunnar Thellner
15. Verksamhet för 2020 diskuterades
     – Middag på Djäkneberget
     – Kåseri om Kopparlunden av Carl Arnö
     – Styrelsen välkomnar fler förslag från medlemmarna
16. Trafikfrågor är brännande, speciellt på Gåsmyregatan och Blåsbogatan.
      Vi har fått löfte att Kyrkbacken är ett gångfartsområde. Det saknas dock skyltar
      som visar detta. Det har framkommit att Kyrkan kan vara intresserad av att hela
      området runt kyrkan skulle vara sådant område. Birger Höök har arbetat med en
      skrivelse till kommunen i ärendet.
     – Kommunens skötsel av Kyrkbacken är eftersatt. Jan Smede har gjort en förtjänstfull
        sammanställning.
    – Louisa Lundström, som varit styrelseledamot i föreningen i flera år, kunde inte vara
       med på mötet men hon har avtackats med blommor .
17. Ordföranden avslutade mötet

Västerås den 9 juni 2020

Tor Mattson
Sekreterare